Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

0938 3f84
Reposted frommaking-love making-love
vicious-circle
6725 88c7
Reposted fromBubblegum Bubblegum viaserplesniowy serplesniowy
vicious-circle
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viamicomomicuando micomomicuando
vicious-circle
0532 dcd3 500
vicious-circle
6488 94b9
Reposted fromtosiaa tosiaa viamicomomicuando micomomicuando
vicious-circle
..ale dobrze, że nie wiesz co u mnie, bo pękło by Ci serce !
— pezet . spadam
vicious-circle
4749 4528 500
Reposted fromsmejli smejli viakiss-of-love kiss-of-love

May 12 2015

3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viamiimi miimi
vicious-circle
2838 2a55 500
Reposted fromrol rol viaa-antimatter a-antimatter
vicious-circle
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
Reposted fromchocoway chocoway viawordshurt wordshurt
2566 aabe 500

wygasniecie-cierpienia:

not my photo

Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawordshurt wordshurt
vicious-circle
5005 c699
vicious-circle
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— Lisa Unger, Kruche więzi
Reposted fromnaciol naciol vianergo nergo

May 08 2015

vicious-circle
8735 e9ed 500
Reposted fromfoina foina viafabulous-lazy fabulous-lazy
vicious-circleReposted fromLogHiMa LogHiMa viafabulous-lazy fabulous-lazy

May 06 2015

vicious-circle
vicious-circle
I want to be held and feel fingers running through my hair -g
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viacouples couples
vicious-circle
3224 d56b 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viameovv meovv
vicious-circle
Reposted fromoll oll viameovv meovv
vicious-circle
3679 2558
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viameovv meovv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl